Ad 13) Dziękujemy za uwzględnienie w zaktualizowanej wersji projektu zachowania drogi dla rowerów wzdłuż Wisłostrady na „górnym” poziomie. Podtrzymujemy jednak postulat wyznaczenia przejazdu dla rowerów przez zjazd na drogę techniczną za mostem Poniatowskiego, równolegle do jezdni Wisłostrady. W zaktualizowanej wersji projektu pojawił się znak pionowy D-6b, ale brak odpowiadającego mu znaku poziomego.

Starsze wiadomości - w kronice.